مشاوره
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
02632102000
مشاوره رایگان

دعاوی کپی برداری از برند

دعاوی برند و علامت تجاری

مالکیت معنوی را می توان به انواع مختلف تقسیم نمود که جزء دارایی های غیر ملموس می باشد و بخشی از آن مستقیماً از ذهن و مغز انسان تروش پیدا می کند و در آن از ابتکار و خلاقیت اشخاص در مقابل ثالث حمایت و انحصار بهره برداری از نتیجه فکر به صاحب آن در مدت معین داده می شود. علت تقسیم بندی آن یکی برای شناخت بیشتر و دیگر ایجاد مرزبندی به منظور حمایت از ذی نفعان این حقوق بوده است. گاهی یکی محصول می تواند انواع حمایت را شامل گردد. بعنوان مثال برای یک موبایل می تواند چندین گواهی نامه صادر شود مانند گواهی نامه ثبت علامت تجاری ، ثبت اختراع ، ثبت طرح صنعتی نرم افزار ، مدل مصرفی، نشان جغرافیایی و غیره لذا حقوق مالکیت صنعتی شامل اختراع، علامت تجاری، طرح های صنعتی، مدلهای مصرفی ، نشان جغرافیایی، اسرار تجاری، مدارهای یک پارچه و غیره می باشد. اداره کل مالکیت صنعتی فقط علائم تجاری، طرح های صنعتی، اختراعات و نشان جغرافیایی را ثبت و حمایت می نماید که در این بین ثبت علائم تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات به سیستم های بین المللی پیوسته و بصورت یک پارچه امکان ثبت بوجود آمده است که متقاضیان داخلی و خارجی براحتی می توانند آنرا در ایران و سایر کشورها با یک اظهارنامه ثبت نمایند.

انواع تقسیم بندی حقوق مالکیت معنوی
مالکیت معنوی

آثار ادبی – هنری

حق نسخه برداری و حقوق جانبی

مالکیت صنعتی

نشان جغرافیایی

نام تجاری

طرح های صنعتی

مدارهای یک پارچه

اختراعات

تقسیم بندی دیگری از مالکیت معنوی

خلاقیتی

طرح های صنعتی

حقوق نرم افزار


تجاری

علائم تجاری

نشان جغرافیایی

اسرار تجاری